Buff Follow Page Facebook: Auto tăng follow cho page của bạn trên fb

Tổng tiền:

  1. Page phải có nút follow
  2. Không được chuyển page từ thường sang pro5 hoặc ngược lại trong qua trình buff
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua