Buff Share Profile: Auto chia sẻ bài viết của bạn lên các trang profile khác

Tổng tiền:

  1. Chia sẻ bài viết của bạn lên các Profile 
  2. Bật nick ở chế độ công khai để hiện được nút chia sẻ.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Lý do hoàn tiền Ngày mua