Buff Like Comment Facebook: Auto tăng like cho bình luận của bạn nổi bật

Tổng tiền:

  1. Bài viết phải ở chế độ công khai
  2. Link buff like Cmt phải có dạng: https://www.facebook.com/xxx/posts/xxx?comment_id=ID_Cmt
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua