Buff View Youtube: Auto tăng lượt xem video youtube của bạn

Tổng tiền:

Cách lấy link video youtube để buff view trên điện thoại:

  • Bạn ấn vào video youtube trên app => Chia sẻ => Sao chép link => sau đó dán link đó vào trình duyệt => nó sẽ ra một link mới, bạn coppy link đó để buff là được.
  • Mua bằng link video có dạng:
    • https://www.youtube.com/watch?v=id_video
    • https://youtu.be/id_video
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua