Buff Share Group: Auto chia sẻ bài viết, live của bạn lên các group

Tổng tiền:

  1. Chia sẻ bài viết của bạn lên các Group
  2. Bật nick ở chế độ công khai để hiện được nút chia sẻ.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Lý do hoàn tiền Ngày mua