Updating...
Các bạn sử dụng F12 (tab network) để bắt request nhá... (xem thêm)